Twitter
LinkedIn
Contact
Skip to content

ADVIES

Veel gemeenten willen het sociale domein anders inrichten, maar weten niet precies hoe zij écht kunnen transformeren. MJA brengt knelpunten en kansen in kaart. De transformatie van het sociale domein verloopt in iedere gemeente anders. Om te kunnen vernieuwen, moet eerst de uitgangssituatie helder zijn. Een advies van MJA start dus altijd met een analyse van hoe het nu geregeld is. Wanneer die informatie boven water is, kijken we naar de mogelijkheden om te versnellen wat goed gaat en te veranderen wat beter kan.

Deze adviezen verwerkt MJA in een overdrachtsplan. Hierin wordt de gewenste herinrichting beschreven, compleet met de benodigde randvoorwaarden, de nieuwe werkwijze en de functies (dan wel personen) die daarin een rol spelen.

Veelvoorkomende thema’s waarop MJA adviseert zijn bijvoorbeeld:
 • de inrichting van de inkoop in het sociale domein;
 • de inrichting van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer;
 • de inrichting van het sociale stelsel, met meer integraliteit en afschaling naar algemene voorzieningen (versterking van de piramide).

PROGRAMMA MANAGEMENT

Met de groeiende complexiteit van het sociale domein is het ook lastiger geworden om ‘in control’ te blijven. Wat voor veel gemeenten begint als een financieringsvraagstuk, draait eigenlijk om de inhoud: welke interventies zijn er om de sociale infrastructuur vorm te geven en hoe pakken die in de praktijk uit?

Als specialist op dit gebied geeft MJA antwoord; niet alleen op het gebied van financiën, maar ook over de te volgen inkoopstrategie, het contractmanagement en de balans tussen maatwerk en algemene voorzieningen. Hoe zorgt u dat u weer in beheersing komt? Dat is de centrale vraag voor het programmamanagement van MJA.

Thema’s die bij het programmamanagement aan bod komen, zijn bijvoorbeeld:
 • hoe gaan gemeenten de Toegang organiseren;
 • welke inkoopsystematiek is passend?
 • hoe wordt contractmanagement ingericht voor een optimale relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemers;
 • hoe gaan gemeente / aanbieders / inwoners de afschaling naar algemene voorzieningen realiseren;
 • hoe voorkom je verkokering van de sociale infrastructuur;
 • hoe zorg je voor een optimale balans tussen formele en informele zorg.

CONTRACT-MANAGEMENT

Voor een effectieve uitvoering van de maatschappelijke opgaven moeten gemeenten en (zorg)aanbieders op de juiste manier het gesprek met elkaar aangaan. Elke gemeente lost dat op haar eigen manier op. Dit proces begint al met de wijze waarop zij de opdracht in de markt zet: de inkoopsystematiek.

Vervolgens is het belangrijk dat opdrachtgever en opdrachtnemer helderheid verschaffen over de interpretatie van de opdracht, de wederzijdse belangen en prioriteiten en de doelstellingen die aan het contract ten grondslag liggen. Als specialist op het gebied van inkoop- en contractmanagement faciliteert MJA dit inhoudelijke gesprek. Die inzet is altijd gericht op een beheersing van de financiën en de inhoud, opdat de gemeente haar rol in het sociale domein verder zelf kan invullen en uitdragen.

Thema’s die bij het inkoop- en contractmanagement aan bod komen, zijn bijvoorbeeld:
 • voor welke inkoopsystematiek kiezen wij (P*Q, Arrangementenfinanciering, Open House financiering, Plafondfinanciering of Prestatie-inkoop);
 • wat zijn in de praktijk de voor- en nadelen;
 • hoe maken we de gewenste effecten meetbaar;
 • hoe sturen wij op rechtmatigheid, kwaliteit en innovatie;
 • hoe waken wij over de voortgang van de transformatie, zodat de inwoner er beter van wordt.

Gemeente Helmond
Zij toont veel kennis van het sociaal domein en weet in de verschillende settings de juiste toon aan te slaan wat haar enorm effectief maakt.
Stan Megens
Teammanager Ondersteuning Sociaal domein gemeente Helmond
november 2019
Logo_Venlo_Testimonials
Betrokken, zakelijkheid met een menselijke maat, recht door zee en transparant zijn kenmerken voor Melissa als persoon, maar typeert haar ook in de realisatie van haar opdracht.
Evelien Verbrugge
Manager strategie en beleid
januari 2020

OPDRACHTGEVERS

Gemeente Helmond
Contractmanagement voor aanbieders Jeugdzorg en plan van aanpak voor hele sociale domein. Als kwartiermakend contractmanager ontwikkelde MJA het contractmanagement voor de zorgaanbieders in gemeente Helmond en in de omliggende regio. De aandacht ging met name uit naar de profielen van de contractmanagers, de mandatering en het relatiemanagement.
Gemeente Doetinchem
Advies over de vormgeving van inkoop- en contractmanagement.
MJA organiseerde een workshop over de diverse mogelijkheden en keuzes op het gebied van inkoop en projectmanagement. In het advies werd een aanzet gedaan tot de inventarisatie van de bestaande situatie en het benoemen van de kansen en de zwakke schakels.
Gemeente Rheden
Transformatieplan om financieel en inhoudelijk ‘in control’ te zijn in het sociale domein. Gemeente Rheden kampt met een financieel tekort, dat onder meer voortkomt uit grote overschrijdingen in de Jeugdzorg en WMO. MJA werd aangetrokken als programmamanager en stuurde de maatregelen aan om tot een inhoudelijke en financiële beheersing te komen.
Gemeente Tilburg
Implementatie van inkoop- en contractmanagement voor het regionale samenwerkingsverband. Als projectleider was MJA betrokken bij de implementatie van de inkoop en het contractmanagement binnen het hele regionale samenwerkingsverband Hart van Brabant. Er werden een structuur en een aanpak ontwikkeld voor het contractbeheer, gekoppeld aan een financiële uitwerking.
Gemeente Venlo
Penibele financiële situatie gekeerd en meer samenwerking tussen zorgaanbieders. Als adviseur en contractmanager was MJA betrokken bij het realiseren van een bezuiniging door o.a. een nieuwe inkoopsystematiek voor de maatwerkdiensten Jeugd, Beschermd Wonen en Begeleiding Individueel. MJA droeg als adviseur bij de inrichting van inkoop- en contractmanagement en een betere relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, en tussen aanbieders onderling.
2019
2018
2018
2017
2016

CONTACT

Vertel mij hoe ik contact met je kan opnemen.